Gödselseparatorer

Astimac Separator effektiv och hållbar separering av gödsel

Separering är ett sätt att få bort en del av fosforöverskottet från gården eller producera ditt eget strö

Separering av gödsel i en fast och en flytande fraktion gör det möjligt att styra den fasta delen, som innehåller större andel fosfor till jordar med större fosforbehov och att få bättre N/P balans i den frånseparerade vätskan så att större del av kvävebehovet kan täckas av flytgödsel.

För växtodlingsgården kan den fasta delen vara ett intressant alternativt fosforgödselmedel
Efter separering innehåller den tunnflytande vätskan inga större partiklar och den är därför lämplig att sprida i växande gröda.
Vätskan är lätt att pumpa och växtnäringen är lätt tillgänglig för växterna. Det blir enklare att optimera växtnäringstillförseln.

Vid separering av gödsel tränger de frånseparerade vätskan snabbt ned i sprickor och håligheter i marken och häftar vid jordpartiklar. Som leder till snabbare näringsupptag och mindre luktolägenheter efter spridning. Genom gödselseparering reduceras behovet av lagringsvolym med 15 – 20 % allt beroende på strömanvändningen och av mängden grovfoderrester.
Den höga ts-halten i torrfasen ger förutsättningar för optimal kompostering och komposten kan med fördel användas som jordförbättringsmedel.

Astimac Fibermaster

• Fibermastern klarar att hantera fiberrik flytgödsel (upp till 20% ts)
och slam (ner till 0,1% ts)
(beroende på användningsområde och modell)
• Hög avverkning
• Konstruerad med tanke på låga underhållskostnader, silens livslängd ca 5000 tim.
• Mycket låg strömförbrukning jordförbättringsmedel.